Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

23.2.2014, Oto Mádr (Foto: IMA)

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Výběr z knižního rozhovoru s Otou Mádrem a základní životopisné informace o jeho životě.  
Celý článek

20.2.2014 (Foto: IMA)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Tradice nepředstavuje nějaký strnulý monolitní monument, ale mnohovrstevný proud, kdy vedle základního „proudění“ mohou určité dílčí tradice vznikat i zanikat. O tradici je třeba pečovat, což znamená, že je třeba ji stále promýšlet a tvůrčím způsobem interpretovat.
Celý článek

18.2.2014 (Foto: IMA)

Vrtkavý apoštol Petr

Vrtkavý apoštol Petr

Petrovo jméno Skála se zdá nepřiměřené, ba přehnané. Petr je vrtkavý, jednou nadšený a pak zase bázlivý. Evangelia vyprávějí o jeho chybách bez přikrašlování, a přesto je povolán stát se hlavou apoštolů a toto pověření není nikdy vzato zpět. Bůh píše často i na křivých řádcích. Nakonec se tento rybář z Galileje stane opravdu „Skálou“, základem, na němž se zdvihá stavba univerzální církve.
Celý článek

13.2.2014, Romano Guardini (Foto: IMA)

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Život člověka probíhá v nejrozmanitějších vzájemných vztazích. Nikdo není odkázán jen sám na sebe, každý závisí na jiných, je ovlivňován a sám ovlivňuje jiné... Patří to k podstatě života. Mělo by toto ale přestat pro spravedlivé zesnulé, kteří žijí v Bohu? 
Celý článek

10.2.2014, Saviero Gaeta

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

„S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji, že se zříkám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, která mi byla kardinály svěřena 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 od  8 hodin večer bude římský stolec, stolec svatého Petra, uprázdněn.“
Celý článek

3.2.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: IMA)

Nevyslyšená modlitba...

Nevyslyšená modlitba...

Ježíš říká: "Shodnou-li se dva nebo tři na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou, oč prosí". Ale každý z nás má tisíc důkazů, že to nefunguje...
Celý článek

30.1.2014

Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu

Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Rozhovor se sestrou alžbětinkou Bohumilou  o cestě do kláštera, duchovním mateřství  i o vztazích s muži.
Celý článek

26.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: LZČ)

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. To není o potřebě dlouho Boha přemlouvat, ale o významné roli času v realizaci velikých věcí. Aby se děly, je potřeba otevřít dveře dokořán a držet je otevřené. Bůh Bere čas vážně. 
Celý článek

23.1.2014, Karel Fořt (Foto: IMA)

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev jsme pořád zvyklí se orientovat hlavně na věřící a zapomínáme, že jsme posláni i k nevěřícím – to jsou ty ztracené ovce z podobenství o pastýři, který opustí své stádo a jde hledat zatoulanou ovečku. Naše skutečnost je spíš opačná: ze sta ovcí máme v ovčinci jen jednu ovečku, kterou opečováváme, a těch devadesát devět se někam zatoulalo.
Celý článek

22.1.2014, Miloš Doležal, Karel Fořt

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
Celý článek

22.1.2014, Karel Fořt

21.1.2014 zemřel Karel Fořt - parte a dopis na rozloučenou

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme všem, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost Mons. Karel FOŘT, otec Karel ze Svobodné Evropy
Celý článek

18.1.2014 (Foto: RK)

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ve 21. století budou vedle sebe žít nejrůznější náboženské a etnické skupiny. II. Vatikánksý Koncil ukázal, jak v této situaci žít. Není to lhostejnost k víře druhého ani zapomenutí vlastní víry ani zdůrazňování protichůdných odlišností nebo sektářství osob roztroušených v příliš velkém světě.  
Celý článek

15.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha

(Pokřivená) nauka o milosti

(Pokřivená) nauka o milosti

Až příliš často je možno narazit na naprosto zavádějící interpretaci milosti představované takřka jako Boží svévoli. Děje se jí fatální křivda už i tehdy, je-li představována jako Boží nevyzpytatelnost.
Celý článek

12.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Alžběta Krejčí)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled.
Celý článek

8.1.2014 (Foto: Štěpán Špinka)

Umírat doma?

Umírat doma?

"80% lidí v ČR chce umírat doma, ale 80% umírá v nemocnicích". Na otázky odpovídá zakladatelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů Martina Špinková, 
Celý článek

4.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Michal Němeček)

Vyhlížet hvězdu

Vyhlížet hvězdu

Ve hvězdě, která se objevila nad Betlémem, se dalo spatřovat poselství naděje. Ale přimět lidi k tomu, aby se vydali na cestu?
Celý článek

1.1.2014, Jaroslav Škarvada (Foto: IMA)

Jak neztratit dobrou náladu v trampotách, které přinese následující rok? (Jaroslav Škarvada)

Jak neztratit dobrou náladu v trampotách, které přinese následující rok? (Jaroslav Škarvada)

Snad i vy jste dostali plno vánočních a novoročních přání. Mnohá jsou upřímná a křesťanská, ale množí se počet těch, která mluví jen o úspěších v novém roce, případně o pohodě a dobrém zdraví. Svědčí to o úpadku křesťanského smýšlení a o plíživém mizení eschatologické naděje.
Celý článek

29.12.2013, Ludvík Armbruster, Aleš Palán (Foto: IMA)

Důstojný pán vás nemůže přijmout, protože je úplně ožralý

Důstojný pán vás nemůže přijmout, protože je úplně ožralý

Japonština má několik stupňů vyjádření zdvořilosti. Japonci proto nevěří zdvořilým slovům, pochvale a vyjádření přízně. Cesta, jak se dozvědět pravdu je, když se oba opijí.
Celý článek

25.12.2013, Augustin z Hippo (Foto: IMA)

Chceš se někomu pomstít?

Chceš se někomu pomstít?

Ty, který se chceš mstít, podívej se na Štěpána. Byl svatý Štěpán člověk nebo Bůh? Byl to člověk, celý člověk, právě jako ty. To, co však učinil, nemohl učinit bez pomoci toho, kterého i ty vzýváš.
Celý článek

20.12.2013, Benedikt XVI. (Foto: IMA)

Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.)

Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.)

Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,6n)
Celý článek

17.12.2013, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Klerikalismus a legalismus v církvi (papež František)

Klerikalismus a legalismus v církvi (papež František)

Pán vždycky svůj lid v obtížných momentech, v nichž byl lid zdrcen, opatroval skrze proroky. Prorok je člověkem tří dob: příslibu z minulosti, kontemplace přítomnosti a odvahy ukázat cestu k budoucnosti. Chybí-li v církvi proroctví, chybí Boží život a převládá klerikalismus – prohlásil papež František.
Celý článek

14.12.2013, Bruno Forte (Foto: IMA)

Setkání ve slovech

Setkání ve slovech

Dialog,  toto „setkání ve slovech“, je vyjitím ze sebe, přijetím druhého, sjednocující a zároveň osvobozující komunikací dvou osob. Původ, příchod a budoucnost, které charakterizují příběh lásky, v něm nacházejí své vyjádření a stávají se jazykem.
Celý článek

10.12.2013, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Čeho jsme se už od Boha dočkali a co můžeme očekávat?

Čeho jsme se už od Boha dočkali a co můžeme očekávat?

Advent je dobou očekávání. Čekat jen na Vánoce by ovšem bylo málo. Zamyslet se nad očekáváním a jeho naplněním v dějinách spásy a v našich životech může být užitečné. Jde o očekávání, směřované k Bohu. On není především plnitel našich přání. Je tím, kdo touží po člověku a je ochoten každého zachraňovat. Uvažujme tedy o tom, čeho jsme se už od Boha dočkali a o tom, co očekávat můžeme. (Podklady pro Adventní duchovní obnovu.)
Celý článek

4.12.2013, Bruno Forte (Foto: IMA)

Vyznání víry trochu jinak

Vyznání víry trochu jinak

Vyznání křesťanské víry není nic jiného než  vyprávěním o lásce Otce, Syna a Ducha svatého, které jsme uvěřili díky slovům svědků, jež stáli na počátku.
Celý článek

2.12.2013, Benedikt XVI.

Vyžádej si znamení od Boha

Vyžádej si znamení od Boha

Tuto radu dal králi Achazovi prorok Izaiáš, když ho varoval před politickým spolkem s králem Asyrie.
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...