Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

22.1.2014, Karel Fořt

21.1.2014 zemřel Karel Fořt - parte a dopis na rozloučenou

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme všem, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost Mons. Karel FOŘT, otec Karel ze Svobodné Evropy
Celý článek

18.1.2014 (Foto: RK)

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ve 21. století budou vedle sebe žít nejrůznější náboženské a etnické skupiny. II. Vatikánksý Koncil ukázal, jak v této situaci žít. Není to lhostejnost k víře druhého ani zapomenutí vlastní víry ani zdůrazňování protichůdných odlišností nebo sektářství osob roztroušených v příliš velkém světě.  
Celý článek

15.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha

(Pokřivená) nauka o milosti

(Pokřivená) nauka o milosti

Až příliš často je možno narazit na naprosto zavádějící interpretaci milosti představované takřka jako Boží svévoli. Děje se jí fatální křivda už i tehdy, je-li představována jako Boží nevyzpytatelnost.
Celý článek

12.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Alžběta Krejčí)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled.
Celý článek

8.1.2014 (Foto: Štěpán Špinka)

Umírat doma?

Umírat doma?

"80% lidí v ČR chce umírat doma, ale 80% umírá v nemocnicích". Na otázky odpovídá zakladatelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů Martina Špinková, 
Celý článek

4.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Michal Němeček)

Vyhlížet hvězdu

Vyhlížet hvězdu

Ve hvězdě, která se objevila nad Betlémem, se dalo spatřovat poselství naděje. Ale přimět lidi k tomu, aby se vydali na cestu?
Celý článek

1.1.2014, Jaroslav Škarvada (Foto: IMA)

Jak neztratit dobrou náladu v trampotách, které přinese následující rok? (Jaroslav Škarvada)

Jak neztratit dobrou náladu v trampotách, které přinese následující rok? (Jaroslav Škarvada)

Snad i vy jste dostali plno vánočních a novoročních přání. Mnohá jsou upřímná a křesťanská, ale množí se počet těch, která mluví jen o úspěších v novém roce, případně o pohodě a dobrém zdraví. Svědčí to o úpadku křesťanského smýšlení a o plíživém mizení eschatologické naděje.
Celý článek

29.12.2013, Ludvík Armbruster, Aleš Palán (Foto: IMA)

Důstojný pán vás nemůže přijmout, protože je úplně ožralý

Důstojný pán vás nemůže přijmout, protože je úplně ožralý

Japonština má několik stupňů vyjádření zdvořilosti. Japonci proto nevěří zdvořilým slovům, pochvale a vyjádření přízně. Cesta, jak se dozvědět pravdu je, když se oba opijí.
Celý článek

25.12.2013, Augustin z Hippo (Foto: IMA)

Chceš se někomu pomstít?

Chceš se někomu pomstít?

Ty, který se chceš mstít, podívej se na Štěpána. Byl svatý Štěpán člověk nebo Bůh? Byl to člověk, celý člověk, právě jako ty. To, co však učinil, nemohl učinit bez pomoci toho, kterého i ty vzýváš.
Celý článek

20.12.2013, Benedikt XVI. (Foto: IMA)

Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.)

Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.)

Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,6n)
Celý článek

17.12.2013, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Klerikalismus a legalismus v církvi (papež František)

Klerikalismus a legalismus v církvi (papež František)

Pán vždycky svůj lid v obtížných momentech, v nichž byl lid zdrcen, opatroval skrze proroky. Prorok je člověkem tří dob: příslibu z minulosti, kontemplace přítomnosti a odvahy ukázat cestu k budoucnosti. Chybí-li v církvi proroctví, chybí Boží život a převládá klerikalismus – prohlásil papež František.
Celý článek

14.12.2013, Bruno Forte (Foto: IMA)

Setkání ve slovech

Setkání ve slovech

Dialog,  toto „setkání ve slovech“, je vyjitím ze sebe, přijetím druhého, sjednocující a zároveň osvobozující komunikací dvou osob. Původ, příchod a budoucnost, které charakterizují příběh lásky, v něm nacházejí své vyjádření a stávají se jazykem.
Celý článek

10.12.2013, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Čeho jsme se už od Boha dočkali a co můžeme očekávat?

Čeho jsme se už od Boha dočkali a co můžeme očekávat?

Advent je dobou očekávání. Čekat jen na Vánoce by ovšem bylo málo. Zamyslet se nad očekáváním a jeho naplněním v dějinách spásy a v našich životech může být užitečné. Jde o očekávání, směřované k Bohu. On není především plnitel našich přání. Je tím, kdo touží po člověku a je ochoten každého zachraňovat. Uvažujme tedy o tom, čeho jsme se už od Boha dočkali a o tom, co očekávat můžeme. (Podklady pro Adventní duchovní obnovu.)
Celý článek

4.12.2013, Bruno Forte (Foto: IMA)

Vyznání víry trochu jinak

Vyznání víry trochu jinak

Vyznání křesťanské víry není nic jiného než  vyprávěním o lásce Otce, Syna a Ducha svatého, které jsme uvěřili díky slovům svědků, jež stáli na počátku.
Celý článek

2.12.2013, Benedikt XVI.

Vyžádej si znamení od Boha

Vyžádej si znamení od Boha

Tuto radu dal králi Achazovi prorok Izaiáš, když ho varoval před politickým spolkem s králem Asyrie.
Celý článek

27.11.2013, Benedikt XVI., papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Křesťanská víra není jen ´přesvědčení´, je to mnohem více

Křesťanská víra není jen ´přesvědčení´, je to mnohem více

Pokud není křesťanská víra v člověku vnímána jako cesta živé lásky od Boha k nám a od nás k Bohu, je opravdu velmi „suchá“. Taková víra člověka nepotěší. Taková víra neroste. A taková víra člověka v těžkostech a překážkách neoživuje . (Komentář k Lumen Fidei, § 45).
Celý článek

25.11.2013 (Foto: IMA)

Ježíš Kristus král - svrchovaný Pán nad všemi politickými režimy

Ježíš Kristus král - svrchovaný Pán nad všemi politickými režimy

Od dvacátých let XX. století slaví církev svátek Krista Krále. Ustanovil jej v době sílící sekularizace papež Pius XI. jako den, který má připomínat svrchovanost Kristovy vlády nad všemi politickými režimy
Celý článek

21.11.2013, papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Saviero Gaeta (Foto: IMA)

Jednadvacáté století - jaké bude pro církev? (Papež František)

Jednadvacáté století - jaké bude pro církev? (Papež František)

Věřím, že 21. století bude nábožensky založené. Záleží však na tom jak. Religiozita se často pojí s jistým druhem vágního teismu, který splétá psychologii s parapsychologií a není vždy zaměřen na opravdové a hluboké osobní setkání s Bohem, jak jsme o něm přesvědčeni my křesťané.“
Celý článek

18.11.2013 (Foto: IMA)

Neztratit podstatné kvůli věcičkám nulové hodnoty...

Neztratit podstatné kvůli věcičkám nulové hodnoty...

Je mnoho těch, kdo se sice zřekli nesmírného množství zlata, ale rozrušují se kvůli psacímu náčiní. Kvůli lásce ke Kristu dokázali opustit veliké věci, přesto se ale nechali spoutat těmi nejbanálnějšími záležitostmi.
Celý článek

14.11.2013, papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Saviero Gaeta (Foto: IMA)

Překročit práh víry (papež František)

Překročit práh víry (papež František)

Je tedy potřebné „překročit práh, učinit krok, který je znamením svobodného vnitřního rozhodnutí, a odvážit se vstoupit do nového života“.
Celý článek

11.11.2013 (Foto: IMA)

O postavení ženy v Písmu - pohledem Edit Steinové

O postavení ženy v Písmu - pohledem Edit Steinové

Mnohé biblické texty sugerují určitou nerovnováhu rovnosti pohlaví. Při četbě určitých úryvků se může tato tendence zesilovat, jako se stávalo u rabínské nebo patristické exegese. Edita Steinová rozvíjí exegetické otázky zejména v přednášce o povolání muže a ženy v řádu přirozenosti a milosti (1931), kde vysvětluje nejvýznamnější texty Genese a Pavlových listů. Ukládá však jako důležitý úkol budoucnosti „studovat pozorně celé Písmo z tohoto úhlu pohledu.“
Celý článek

8.11.2013, Benedikt XVI., papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Věřit více v sílu Božího plamene, než ve svou...

Věřit více v sílu Božího plamene, než ve svou...

Víra se předává od osoby k osobě, jako se plamen zapaluje od jiného plamene. (Komentář k Lumen Fidei, § 37).
Celý článek

7.11.2013, Petr Šabaka (Foto: © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons)

Lateránská basilika a my

Lateránská basilika a my

Uvnitř basiliky Nejsvětějšího Spasitele nebo Sv. Janů v Lateránu nebo Matky všech kostelů anebo Lateránské basiliky se nachází obchůdek s devocionáliemi. Chodili jsme tam za římských studií kupovat známky nebo pohledy. Jak asi vnímají tamní křesťané dnešní evangelium? Nebo že by Ježíš prorockým gestem ukazoval pouze na sebe? 
Celý článek

4.11.2013, Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Michael Slavík (Foto: IMA)

Zacheus v překladu znamená čistý, nevinný…

Zacheus v překladu znamená čistý, nevinný…

Ježíš neříká: "Zachee, ty jeden zloději, hříšníku, jsi podvodník, nedá se ti nic svěřit"...
Celý článek

31.10.2013, Benedikt XVI. (Foto: Michal Němeček)

´NESVATÁ SVATOST´ CÍRKVE

´NESVATÁ SVATOST´ CÍRKVE

K něčemu se přiznám: Pro mě má právě nesvatá svatost církve v sobě cosi nekonečně útěšného. Cožpak bychom před svatostí, která by byla bez poskvrny a která by nás jen soudila a upalovala, nutně nezmalomyslněli? A kdo by se o sobě odvážil tvrdit, že nemá zapotřebí, aby ho druzí snášeli a dokonce nesli?
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie