Největší zbraní, která vám byla dána, je Otcova láska - archiv citátů

1.4.2014, Vojtěch Kodet (Foto: Z archivu MN)

Jak prožít Velikonoce?

Jak prožít Velikonoce?

Velikonocemi můžeme projít, aniž se  setkáme s Kristem...
Celý článek

1.4.2014, Michal Němeček

Podivuhodné zpracování velikonočního tématu

Vážení přátelé, příznivci, kolegové a čtenáři webu, dostal jsem od jedné malé holčičky (Františky) dárek k Velikonocům. A byl jsem fascinován. Darovala mi nakreslenou scenérii ukřižování. Ale... 
Celý článek

29.3.2014, Jan Samohýl (Foto: Michal Němeček)

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

Jedno z velkých témat filosofie je snaha vymezit, co nebo kým je člověk. Obtížnost otázky vedla k mnoha odpovědím a některé definice měli i politický dopad.
Celý článek

20.3.2014, Benedikt XVI.

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat. (Benedikt XVI.)
Celý článek

17.3.2014, Karel Satoria (Foto: IMA)

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

Abrahámův čin neobětování Izáka byl velkým krokem v poznání pravého Boha. Je to čin ve stejné linii náboženské statečnosti, s jakou se setkáváme u Josefa, který se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon, nenechal kamenováním odstranit hřích své cizoložné snoubenky, jak Zákon přikazoval, a místo toho, aby ji vydal, chtěl ji nejen v tajnosti propustit, ale dokonce dal před jasnou literou Zákona přednost snovému zážitku.
Celý článek

14.3.2014, Benedikt XVI.

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

Označení svatého Josefa výrazem „spravedlivý“ (cadik) podává  jeho celkový obraz a zároveň ho řadí mezi velké postavy Starého zákona – počínaje Abrahámem, spravedlivým. 
Celý článek

11.3.2014, Aleš Opatrný (Foto: MŠ)

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

Každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale.
Celý článek

7.3.2014, Jan Zlatoústý (Foto: IMA)

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

Modlitba je světlem duše, je prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené. 
Celý článek

26.2.2014 (Foto: Michal Němeček)

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

Pane, učiň nás lidmi důvěry, protože když do tebe vkládáme svou naději, osvobozuje nás to od tísně vycházející z obav, že všechno závisí jen a jen na nás a že to prostě nedokážeme.
Celý článek

23.2.2014, Oto Mádr (Foto: IMA)

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Výběr z knižního rozhovoru s Otou Mádrem a základní životopisné informace o jeho životě.  
Celý článek

20.2.2014 (Foto: IMA)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Tradice nepředstavuje nějaký strnulý monolitní monument, ale mnohovrstevný proud, kdy vedle základního „proudění“ mohou určité dílčí tradice vznikat i zanikat. O tradici je třeba pečovat, což znamená, že je třeba ji stále promýšlet a tvůrčím způsobem interpretovat.
Celý článek

18.2.2014 (Foto: IMA)

Vrtkavý apoštol Petr

Vrtkavý apoštol Petr

Petrovo jméno Skála se zdá nepřiměřené, ba přehnané. Petr je vrtkavý, jednou nadšený a pak zase bázlivý. Evangelia vyprávějí o jeho chybách bez přikrašlování, a přesto je povolán stát se hlavou apoštolů a toto pověření není nikdy vzato zpět. Bůh píše často i na křivých řádcích. Nakonec se tento rybář z Galileje stane opravdu „Skálou“, základem, na němž se zdvihá stavba univerzální církve.
Celý článek

13.2.2014, Romano Guardini (Foto: IMA)

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Život člověka probíhá v nejrozmanitějších vzájemných vztazích. Nikdo není odkázán jen sám na sebe, každý závisí na jiných, je ovlivňován a sám ovlivňuje jiné... Patří to k podstatě života. Mělo by toto ale přestat pro spravedlivé zesnulé, kteří žijí v Bohu? 
Celý článek

10.2.2014, Saviero Gaeta

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

„S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji, že se zříkám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, která mi byla kardinály svěřena 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 od  8 hodin večer bude římský stolec, stolec svatého Petra, uprázdněn.“
Celý článek

3.2.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: IMA)

Nevyslyšená modlitba...

Nevyslyšená modlitba...

Ježíš říká: "Shodnou-li se dva nebo tři na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou, oč prosí". Ale každý z nás má tisíc důkazů, že to nefunguje...
Celý článek

30.1.2014

Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu

Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Rozhovor se sestrou alžbětinkou Bohumilou  o cestě do kláštera, duchovním mateřství  i o vztazích s muži.
Celý článek

26.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: LZČ)

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. To není o potřebě dlouho Boha přemlouvat, ale o významné roli času v realizaci velikých věcí. Aby se děly, je potřeba otevřít dveře dokořán a držet je otevřené. Bůh Bere čas vážně. 
Celý článek

23.1.2014, Karel Fořt (Foto: IMA)

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev jsme pořád zvyklí se orientovat hlavně na věřící a zapomínáme, že jsme posláni i k nevěřícím – to jsou ty ztracené ovce z podobenství o pastýři, který opustí své stádo a jde hledat zatoulanou ovečku. Naše skutečnost je spíš opačná: ze sta ovcí máme v ovčinci jen jednu ovečku, kterou opečováváme, a těch devadesát devět se někam zatoulalo.
Celý článek

22.1.2014, Miloš Doležal, Karel Fořt

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
Celý článek

22.1.2014, Karel Fořt

21.1.2014 zemřel Karel Fořt - parte a dopis na rozloučenou

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme všem, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost Mons. Karel FOŘT, otec Karel ze Svobodné Evropy
Celý článek

18.1.2014 (Foto: RK)

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ekumenismus: zklamání, rezignace, pesimismus?

Ve 21. století budou vedle sebe žít nejrůznější náboženské a etnické skupiny. II. Vatikánksý Koncil ukázal, jak v této situaci žít. Není to lhostejnost k víře druhého ani zapomenutí vlastní víry ani zdůrazňování protichůdných odlišností nebo sektářství osob roztroušených v příliš velkém světě.  
Celý článek

15.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha

(Pokřivená) nauka o milosti

(Pokřivená) nauka o milosti

Až příliš často je možno narazit na naprosto zavádějící interpretaci milosti představované takřka jako Boží svévoli. Děje se jí fatální křivda už i tehdy, je-li představována jako Boží nevyzpytatelnost.
Celý článek

12.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Alžběta Krejčí)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Ježíšova slova přesahují náš rozum (Benedikt XVI.)

Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled.
Celý článek

8.1.2014 (Foto: Štěpán Špinka)

Umírat doma?

Umírat doma?

"80% lidí v ČR chce umírat doma, ale 80% umírá v nemocnicích". Na otázky odpovídá zakladatelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů Martina Špinková, 
Celý článek

4.1.2014, Benedikt XVI. (Foto: Michal Němeček)

Vyhlížet hvězdu

Vyhlížet hvězdu

Ve hvězdě, která se objevila nad Betlémem, se dalo spatřovat poselství naděje. Ale přimět lidi k tomu, aby se vydali na cestu?
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.10.

Řím 3,21-30a; Lk 11,47-54

Komentář k Řím 3,21-30a: Ospravedlnění, plynoucí z víry v jediného Boha, je i dnes aktuální si uvědomit: Jeho velkorysost, která zahrnuje všechny, kdo uctívají ne snad „mou představu Boha“, mě má naplnit radostí z Jeho velikosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16.10.2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15.10.2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14.10.2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na...

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13.10.2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se i za chybující politiky

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7.10.2017) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře)....

Panna Maria Růžencová

(6.10.2017) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.